top of page
Designing on a Tablet_edited.jpg

Algemene voorwaarden

TEAM
SERVICES

Artikel 1 - Definities 

 1. Be Findable, gevestigd te Bemelen, KvK-nummer: 82200599, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Dienstverlener”.

 2. De wederpartij van Dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Opdrachtgever”.

 3. Partijen zijn Dienstverlener en Opdrachtgever samen. 

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen.
   

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten.

 2. Op offertes en overeenkomsten zijn nimmer de algemene voorwaarden van Opdrachtgever van  toepassing. 

 

Artikel 3 - Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

 3. Betaalt Opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever  in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dienstverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dienstverlener te betalen.
   

Artikel 4 – Offertes 

 1. Een offerte dient gezien te worden als een overleg/onderhandeling van prijs om op een later moment tot een overeenkomst te komen. Een offerte van Dienstverlener is daarom ten alle tijden niet bindend en kan gezien worden als een vrijblijvend aanbod.
   

Artikel 5 - Prijzen

 1. De op offertes, overeenkomsten en facturen van Dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. De prijzen van diensten en goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door Dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen Partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


Artikel 6 - Prijsindexering 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Opdrachtgever.
   

Artikel 7 - Informatieverstrekking door Opdrachtgever 

 1. Dienstverlener kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen die het heeft als Opdrachtgever foutieve informatie verstrekt. Dit betreft alle vormen van informatie; zowel informatie om de overeenkomst te kunnen uitvoeren als informatieve teksten die als (online) content bedoelt zijn, en alle overige vormen van informatie. 

 

Artikel 8 - Intrekking opdracht

 1. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst per direct te beëindigen en/of hun verplichtingen uit een overeenkomst per direct op te schorten, indien zich hiertoe een dringende reden voordoen welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens Dienstverlener in ieder geval sprake indien, de andere partij:

a. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de          andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren;

b. overlijdt;

1. Intrekking van opdracht is niet van toepassing indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een derde partij of erfgenamen, de contractduur dient te worden na geleefd, is de overeenkomst verstreken dan is artikel 10 van toepassing.

2. Door ontbinding van een overeenkomst om welke reden dan ook ontstaan voor Dienstverlener nooit ongedaanmakingsverplichtingen. Verplichtingen die Opdrachtgever jegens Dienstverlener heeft, worden bij ontbinding of vernietiging van een overeenkomst per direct, ineens en geheel opeisbaar.
 

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het ondertekenen van een overeenkomst alle benodigde informatie aangeleverd te hebben die Dienstverlener in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Opdrachtgever dient gehoor te geven aan alle redelijke instructies van Dienstverlener betreffende informatieverstrekking. 

 2. Is Dienstverlener niet in staat om de overeenkomst op redelijke wijze uit te voeren door toedoen van Opdrachtgever dan is Dienstverlener gerechtigd als nog te factureren voor de overeengekomen uren van de betreffende periode. 

 

 Artikel 10 - Contractduur opdracht

 1. De contractduur die door Dienstverlener is vastgelegd middels een overeenkomst is leidend. 

 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan tussentijds de overeenkomst te beëindigen, onder voorbehoud van in artikel 8 benoemde gronden. 

 3. De overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode niet van rechtswege ophouden, hiertoe is vereist dat een opzegging plaatsvindt tegen het einde van die termijn, ieder der Partijen is tot opzegging bevoegd, de opzegging dient bij e-mail te geschieden; vincent@gorissenonlinediensten.nl, de termijn van opzegging bedraagt 1 maand.

 

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien eender Partijen een wijziging wil aanbrengen in een eerder tot stand gekomen overeenkomst dient dit in schriftelijk overleg (e-mail) te geschieden.

 2. De wijziging is pas van kracht als de tegen partij schriftelijk (e-mail) bevestigd heeft hiermee akkoord te zijn.

 

Artikel 12 – Overmacht 

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Dienstverlener aansprakelijk te stellen als Dienstverlener wegens overmacht redelijkerwijs niet in staat is om de overeenkomst uit te voeren. Hiervan is volgens Dienstverlener sprake indien Dienstverlener verhinderd wordt door:

 1. Ziekte (kort en langdurig)

 2. Natuurramp

 3. Wijziging van wet en regelgeving

 4. Financiële problemen 

 5. Pandemie 

 6. Oorlog

 

 Artikel 13 – Verrekening

 1. Verrekening behoort tot de mogelijkheden; dit dient schriftelijk (e-mail) of middels een overeenkomst overeengekomen te worden, Dienstverlener zal nimmer accepteren dat dit uit eigen initiatief gebeurt door Opdrachtgever.  

 2. Bij schriftelijk overleg dient tegenpartij schriftelijk (e-mail) te bevestigen hiermee akkoord te gaan. 

 

Artikel 14 – Opschorting

 1. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de overeenkomst (tijdelijk) op te schorten als Dienstverlener de overeenkomst uitvoert zoals redelijkerwijs verwacht kan worden. 

Artikel 15 - Garantie 

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Dienstverlener enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting, resultaatsverplichting kan in geen enkele vorm verwacht worden. 

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid 

 1. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. De aansprakelijkheid van Partijen is beperkt tot die gevallen waarin er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de betreffende partij. 

 3. Behoudens opzet en/of grove schuld, is de aansprakelijkheid van een partij beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door zijn aansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met zijn eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt en een partij toch gehouden zou zijn om schade te vergoeden, is dit beperkt tot maximaal € 750,00 exclusief BTW. 

 4. Indien de Dienstverlener schade lijdt door een bepaald gevaar bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de realisatie van het gevaar is niet aan hem te wijten, is de Opdrachtgever schadevergoeding aan de Dienstverlener verschuldigd. 

 5. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en directe vermogensschade.

 6. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. Dienstverlener staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 8. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 9. Indien Opdrachtgever aan Dienstverlener informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Dienstverlener voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.

 10. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Dienstverlener onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 11. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Dienstverlener onder deze overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever.
  Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tevens voor aanspraken van derden waarbij Dienstverlener als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.

 12. Het niet of niet-tijdig informeren door Dienstverlener van Opdrachtgever omtrent zaken de uitvoering van de overeenkomst betreffende zal geen grond vormen voor het aannemen van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Dienstverlener.
   

Artikel 17 – Intellectueel eigendom 

 1. Opdrachtgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. die door Opdrachtgever aan Dienstverlener ter beschikking zijn gesteld, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Dienstverlener mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
   

Artikel 18 - Klachtplicht 

 1. Heeft Opdrachtgever een klacht dan dient hij deze schriftelijk in te dienen bij Dienstverlener.

 2. Doet Opdrachtgever dit niet tijdig (binnen 2 maanden), dan verliest hij elk recht op compensatie. 

 3. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan ingeval van een klacht niet te voldoen aan de betalingsverplichting.

 

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Dienstverlener houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Opdrachtgever ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Opdrachtgever waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen.

 3. Dienstverlener neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde informatie ook geheim houdt.

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  1. die al openbaar was voordat de Dienstverlener deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Dienstverlener.

  2. die door de Dienstverlener openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

 5.  Bij schending van artikel 19 dan wel de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht is Dienstverlener aan Opdrachtgever een dadelijk opeisbare gefixeerde boete schuldig van € 75,00 per overtreding en van € 150,00 voor iedere dag dat Dienstverlener in overtreding is, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen. 

 6. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
   

Artikel 20 - Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt Opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 75,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 150,00 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
   

Artikel 21 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Dienstverlener is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.


Artikel 22 – Overige bepalingen

 1. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dienstverlener en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
   

Artikel 23 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De bevoegde rechter te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de Opdrachtgever en Dienstverlener kennis te nemen. Dienstverlener blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.

bottom of page